Thời khoá biểu từ 05/09/2022

Thứ ba - 30/08/2022 14:32
Thời khoá biểu từ 05/09/2022
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC-ÁP DỤNG NGÀY 05/9/2022
LỚP 10
Thứ Buổi Tiết 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8
2 S 1 SHDC-Chi SHDC-Trang SHDC-Oanh SHDC-Duyên SHDC-Trinh SHDC-Hiếu SHDC-Dung SHDC-Hương
2 SHL-Chi SHL-Trang SHL-Oanh SHL-Duyên SHL-Trinh SHL-Hiếu SHL-Dung SHL-Hương
3 HĐTN-Uyên Toán-Dũng NN -Quỳnh Lí-Yến Sinh -P.Lan Lí-Ngân NN -Dung CN -Thanh
4 Sinh -P.Lan HĐTN-Uyên Văn-Dung NN -Quỳnh Lí-Yến NN -Việt CN -Thanh GDKT-PL-Toàn
5 Tin -Uyên Lí-Ngân Văn-Dung Văn-Duyên CN -Thanh NN -Việt Toán-Hà HĐTN-PDung
C 1 Toán-Hương Hóa -Duy Lí-Oanh NN -Quỳnh Văn-Hiếu Sử -D.Phương GDTC-Nam NN -Dung
2 GDTC-Dư NN -Trang Toán-Tuệ Lí-Yến Toán-Ân NN -Việt Sử -D.Phương GDTC-Nam
3 Hóa -Thúy GDTC-Dư GDTC-Hiệp Hóa -Trinh GDTC-Nam Văn-Hiếu NN -Dung Toán-Hương
4                
5                
3 S 1 Toán-Hương NN -Trang Sinh -Lương Lí-Yến Hóa -Trinh Sử -D.Phương Văn-Trường NN -Dung
2 Toán-Hương GDĐP-Dung Sinh -Lương NN -Quỳnh QP -Nghiệp GDKT-PL-Toàn HĐTN-D.Phương Văn-Trường
3 Lí-Đào QP -Nghiệp NN -Quỳnh Hóa -Trinh Sinh -P.Lan Văn-Hiếu NN -Dung Sử -Tuyết
4 QP -Nghiệp Hóa -Duy Hóa -Trinh Sinh -P.Lan Toán-Ân Văn-Hiếu Hóa -Thúy Địa -N.Linh
5 NN -Chi Văn-Dung Hóa -Trinh Toán-Thoa Văn-Hiếu QP -Nghiệp Toán-Hà Toán-Hương
C 1 Văn-K.Ngân Toán-Dũng Toán-Tuệ NN -Quỳnh Lí-Yến Toán-Ân NN -Dung GDKT-PL-Toàn
2 NN -Chi Sinh -Lương Văn-Dung Sinh -P.Lan Toán-Ân GDTC-Nam GDKT-PL-Toàn Địa -N.Linh
3 Lí-Đào Văn-Dung Sinh -Lương GDTC-Hiệp NN -Việt GDKT-PL-Toàn Địa -N.Linh Văn-Trường
4                
5                
4 S 1 GDĐP-Tuyết HĐTN-Uyên Sinh -Lương Hóa -Trinh NN -Việt Văn-Hiếu GDKT-PL-Toàn Văn-Trường
2 Sinh -P.Lan Toán-Dũng Sử -Tuyết Hóa -Trinh Toán-Ân Địa -Nguyệt GDKT-PL-Toàn Sinh -Lương
3 Hóa -Thúy Hóa -Duy GDĐP-Dung Toán-Thoa Văn-Hiếu Lí-Ngân CN -Thanh GDKT-PL-Toàn
4 Hóa -Thúy Văn-Dung NN -Quỳnh CN -Thanh Văn-Hiếu Toán-Ân Địa -N.Linh Toán-Hương
5 NN -Chi Văn-Dung Toán-Tuệ NN -Quỳnh HĐTN-Thanh GDKT-PL-Toàn GDĐP-N.Linh HĐTN-PDung
C 1 Sinh -P.Lan NN -Trang Hóa -Trinh Văn-Duyên GDTC-Nam NN -Việt Văn-Trường Sử -Tuyết
2 NN -Chi Văn-Dung GDTC-Hiệp Toán-Thoa Hóa -Trinh GDTC-Nam Toán-Hà Văn-Trường
3 Văn-K.Ngân Toán-Dũng Văn-Dung GDTC-Hiệp Sinh -P.Lan Địa -Nguyệt Toán-Hà GDTC-Nam
4                
5                
5 S 1 Tin -Uyên Sinh -Lương Toán-Tuệ GDĐP-Duyên NN -Việt GDKT-PL-Toàn Hóa -Thúy Toán-Hương
2 Văn-K.Ngân Sinh -Lương HĐTN-PDung Sử -D.Phương HĐTN-Thanh Địa -Nguyệt GDKT-PL-Toàn Địa -N.Linh
3 Văn-K.Ngân Tin -Uyên Tin -PDung HĐTN-Thanh Sinh -P.Lan HĐTN-Nguyệt Sử -D.Phương Văn-Trường
4 HĐTN-Uyên Hóa -Duy Lí-Oanh Sinh -P.Lan CN -Thanh HĐTN-Nguyệt QP -Nghiệp Sinh -Lương
5 Hóa -Thúy HĐTN-Uyên QP -Nghiệp Văn-Duyên Lí-Yến CN -Thanh Văn-Trường GDKT-PL-Toàn
C 1                
2                
3                
4                
5                
6 S 1 Lí-Đào Lí-Ngân Toán-Tuệ Toán-Thoa Toán-Ân NN -Việt Văn-Trường Địa -N.Linh
2 Sử -Tuyết Sinh -Lương Văn-Dung Văn-Duyên NN -Việt GDĐP-N.Linh Sử -D.Phương CN -Thanh
3 Toán-Hương Toán-Dũng Lí-Oanh QP -Nghiệp HĐTN-Thanh Sử -D.Phương Địa -N.Linh NN -Dung
4 Sinh -P.Lan Tin -Uyên HĐTN-PDung HĐTN-Thanh Hóa -Trinh Toán-Ân HĐTN-D.Phương Sử -Tuyết
5 HĐTN-Uyên NN -Trang   Sinh -P.Lan GDĐP-N.Linh CN -Thanh Toán-Hà QP -Nghiệp
C 1 GDTC-Dư Lí-Ngân NN -Quỳnh Văn-Duyên Văn-Hiếu Toán-Ân GDTC-Nam Toán-Hương
2 Toán-Hương GDTC-Dư NN -Quỳnh Toán-Thoa NN -Việt Văn-Hiếu Văn-Trường NN -Dung
3                
4                
5                
7 S 1 Văn-K.Ngân Lí-Ngân Tin -PDung Lí-Yến Sử -D.Phương Toán-Ân Địa -N.Linh NN -Dung
2 Lí-Đào Sử -Tuyết Lí-Oanh HĐTN-Thanh Hóa -Trinh Địa -Nguyệt NN -Dung HĐTN-PDung
3 NN -Chi NN -Trang Hóa -Trinh CN -Thanh Lí-Yến HĐTN-Nguyệt HĐTN-D.Phương GDĐP-N.Linh
4                
5                
C 1                
2                
3                
4                
5                
 
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC-ÁP DỤNG NGÀY 05/9/2022
LỚP 11
Thứ Buổi Tiết 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11
2 S 1 SHDC-Hà SHDC-Thoa SHDC-PDung SHDC-Dũng SHDC-Văn SHDC-Uyên SHDC-Thúy SHDC-Việt SHDC-N.Dung SHDC-Tuệ SHDC-Duy
2 SHL-Hà SHL-Thoa SHL-PDung SHL-Dũng SHL-Văn SHL-Uyên SHL-Thúy SHL-Việt SHL-N.Dung SHL-Tuệ SHL-Duy
3 Toán-Hà Sinh -Bình CN -Hà GDCD-D.Kiều Văn-Tuyến Lí-Đào Văn-Duyên Toán-Ân TD -Hiệp NN -Trinh Hóa -Duy
4 CN -Hà Toán-Thoa Tin -PDung CN -Giang Lí-Đào NN -Liên Văn-Duyên Sinh -Nga Toán-Ân NN -Trinh Toán-Dũng
5 Văn-Kiều Toán-Thoa Toán-Văn Toán-Dũng   GDCD-D.Kiều NN -Liên Lí-Đào Sinh -P.Lan CN -Giang GDCD-Toàn
C 1 QP -Tuấn Sinh -Bình NN -Chi NN -Trang Hóa -Ái Sinh -Lương Hóa -Thúy Toán-Ân Lí-N.Dung Toán-Tuệ NN -Trinh
2 NN -Hạnh Toán-Thoa Hóa -Duy Lí-Đào Sinh -Lương QP -Tuấn NN -Liên Hóa -Thúy TD -Hiệp NN -Trinh Sinh -P.Lan
3 Sinh -Nga NN -Chi Sinh -Lương QP -Tuấn NN -Trang Lí-Đào Toán-Thoa NN -Việt Sinh -P.Lan NN -Trinh Lí-Oanh
4                      
5                      
3 S 1 Văn-Kiều Văn-Thương Toán-Văn Lí-Đào CN -Giang Toán-Tuệ TD -Hiệp Toán-Ân Tin -Trung GDCD-Toàn Toán-Dũng
2 Văn-Kiều Văn-Thương Toán-Văn Toán-Dũng Địa -Ngọc TD -Hiệp NN -Liên Toán-Ân CN -Giang Toán-Tuệ TD -Nam
3 Toán-Hà NN -Chi Sinh -Lương Toán-Dũng NN -Trang Sử -Triều Toán-Thoa Văn-Hương Toán-Ân Văn-Trường NN -Trinh
4 Sinh -Nga Hóa -Linh NN -Chi Hóa -Ái Tin -Uyên NN -Liên Toán-Thoa CN -Giang NN -Việt TD -Nam NN -Trinh
5   Sinh -Bình Hóa -Duy Sinh -P.Lan Hóa -Ái Hóa -Thúy Tin -Uyên NN -Việt Sử -Triều Tin -Trung Địa -N.Linh
C 1   Văn-Thương Toán-Văn Văn-Tuyến Lí-Đào NN -Liên Sinh -Lương TD -Hiệp QP -Tuấn Văn-Trường NN -Trinh
2 Văn-Kiều Hóa -Linh Toán-Văn Toán-Dũng QP -Tuấn Văn-Hiếu TD -Hiệp Lí-Đào NN -Việt Toán-Tuệ Văn-Trường
3 Hóa -Linh NN -Chi Văn-Hương Sinh -P.Lan Văn-Tuyến Văn-Hiếu NN -Liên QP -Tuấn Văn-K.Ngân TD -Nam Toán-Dũng
4                      
5                      
4 S 1 TD -Dư Lí-Oanh Toán-Văn Văn-Tuyến NN -Trang Toán-Tuệ Toán-Thoa Toán-Ân Hóa -Thúy Sinh -P.Lan Toán-Dũng
2 GDCD-D.Kiều Toán-Thoa Hóa -Duy NN -Trang Hóa -Ái Toán-Tuệ Hóa -Thúy Văn-Hương NN -Việt Lí-Oanh Văn-Trường
3 NN -Hạnh NN -Chi Văn-Hương Toán-Dũng Toán-Văn Tin -Uyên NN -Liên NN -Việt Toán-Ân Toán-Tuệ Văn-Trường
4 NN -Hạnh CN -Hà NN -Chi Địa -Ngọc TD -Hiệp Sinh -Lương NN -Liên GDCD-D.Kiều Văn-K.Ngân Toán-Tuệ Hóa -Duy
5   Văn-Thương CN -Hà Hóa -Ái   Văn-Hiếu Sinh -Lương Hóa -Thúy Văn-K.Ngân Hóa -Duy Tin -Trung
C 1 Toán-Hà QP -Tuấn TD -Dư TD -Hiệp Toán-Văn NN -Liên Toán-Thoa Văn-Hương Toán-Ân Lí-Oanh Toán-Dũng
2 TD -Dư Lí-Oanh QP -Tuấn Toán-Dũng NN -Trang Toán-Tuệ Văn-Duyên Sinh -Nga Văn-K.Ngân Sinh -P.Lan Hóa -Duy
3 Lí-Oanh TD -Dư NN -Chi NN -Trang Văn-Tuyến Toán-Tuệ QP -Tuấn Toán-Ân NN -Việt Hóa -Duy Văn-Trường
4                      
5                      
5 S 1 Sinh -Nga TD -Dư Văn-Hương Tin -PDung GDCD-D.Kiều NN -Liên Địa -N.Linh CN -Giang Văn-K.Ngân Văn-Trường Sử -Triều
2 NN -Hạnh Hóa -Linh Sử -Triều Sinh -P.Lan CN -Giang NN -Liên Hóa -Thúy NN -Việt Lí-N.Dung Văn-Trường NN -Trinh
3 Hóa -Linh CN -Hà Lí-Đào Sử -Triều Sinh -Lương Hóa -Thúy Văn-Duyên NN -Việt GDCD-Toàn Toán-Tuệ NN -Trinh
4 CN -Hà Văn-Thương TD -Dư Lí-Đào Toán-Văn CN -Giang Văn-Duyên Văn-Hương NN -Việt Toán-Tuệ Văn-Trường
5 Lí-Oanh Tin -PDung Sinh -Lương CN -Giang Toán-Văn Toán-Tuệ Lí-Đào Văn-Hương NN -Việt Hóa -Duy Sinh -P.Lan
C 1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6 S 1 Văn-Kiều Sử -Triều Văn-Hương Văn-Tuyến Sinh -Lương Văn-Hiếu Văn-Duyên TD -Hiệp Hóa -Thúy Sinh -P.Lan CN -Giang
2 Văn-Kiều Văn-Thương GDCD-D.Kiều Văn-Tuyến Sử -Triều Văn-Hiếu Toán-Thoa Hóa -Thúy Sinh -P.Lan CN -Giang Văn-Trường
3 NN -Hạnh Toán-Thoa Lí-Đào TD -Hiệp Văn-Tuyến Toán-Tuệ Sinh -Lương Sử -Triều Toán-Ân Văn-Trường Sinh -P.Lan
4 Địa -Ngọc NN -Chi Toán-Văn NN -Trang Văn-Tuyến Toán-Tuệ CN -Giang Tin -Trung Địa -N.Linh NN -Trinh Toán-Dũng
5 Tin -PDung NN -Chi Toán-Văn Toán-Dũng   Sinh -Lương Sử -Triều Sinh -Nga CN -Giang Toán-Tuệ Lí-Oanh
C 1 Văn-Kiều Toán-Thoa Văn-Hương Văn-Tuyến   TD -Hiệp Lí-Đào NN -Việt Hóa -Thúy Văn-Trường QP -Tuấn
2 NN -Hạnh Văn-Thương Lí-Đào Hóa -Ái TD -Hiệp Hóa -Thúy Văn-Duyên Văn-Hương Toán-Ân QP -Tuấn TD -Nam
3                      
4                      
5                      
7 S 1 Lí-Oanh Địa -Ngọc Văn-Hương Văn-Tuyến NN -Trang Văn-Hiếu Toán-Thoa Lí-Đào Lí-N.Dung Sử -Triều Toán-Dũng
2 Hóa -Linh GDCD-D.Kiều Văn-Hương Văn-Tuyến NN -Trang Văn-Hiếu Toán-Thoa Toán-Ân Văn-K.Ngân Địa -N.Linh Toán-Dũng
3 Sử -Triều Toán-Thoa Địa -Ngọc Toán-Dũng Văn-Tuyến CN -Giang Lí-Đào Toán-Ân Văn-K.Ngân NN -Trinh Lí-Oanh
4 Toán-Hà Toán-Thoa NN -Chi NN -Trang Văn-Tuyến Lí-Đào CN -Giang Địa -N.Linh Toán-Ân Lí-Oanh Văn-Trường
5 Toán-Hà Lí-Oanh NN -Chi NN -Trang Lí-Đào Địa -N.Linh GDCD-D.Kiều Văn-Hương Toán-Ân Văn-Trường CN -Giang
C 1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
 
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC-ÁP DỤNG NGÀY 05/9/2022
LỚP 12
Thứ Buổi Tiết 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9
2 S 1 SHDC-Ái SHDC-Bình SHDC-Ngân SHDC-Nga SHDC-Lạt SHDC-Anh SHDC-Phương SHDC-Thuận SHDC-Nguyệt
2 SHL-Ái SHL-Bình SHL-Ngân SHL-Nga SHL-Lạt SHL-Anh SHL-Phương SHL-Thuận SHL-Nguyệt
3 Văn-Kiều NN -Liên TD -Dư Văn-Thương Văn-Dung Hóa -Ái CN -Giang Sinh -Nga Toán-Thuận
4 Văn-Kiều Toán-Phương Văn-Thương GDCD-D.Kiều TD -Hiệp Toán-Anh Lí-Ngân Toán-Thuận Văn-Tuyến
5 Toán-Anh TD -Dư Văn-Thương CN -Hà Lí-Yến TD -Hiệp Toán-Phương Toán-Thuận Văn-Tuyến
C 1 NN -Hạnh Hóa -Trinh   Sinh -Nga Toán-Lạt   Sử -Tuyết Địa -Nguyệt  
2 Hóa -Ái Sinh -Bình NN -Quỳnh Toán-Hương Toán-Lạt Văn-Dung Toán-Phương Toán-Thuận GDCD-D.Kiều
3 Sinh -Bình Toán-Phương NN -Quỳnh Lí-Yến Văn-Dung NN -Liên GDCD-D.Kiều Toán-Thuận Địa -Nguyệt
4                  
5                  
3 S 1 QP -Tuấn Địa -Ngọc Toán-Lạt Hóa -Linh Sinh -Bình NN -Liên Văn-Hương Sinh -Nga TD -Nam
2 Sinh -Bình Hóa -Trinh Toán-Lạt Lí-Yến QP -Tuấn Tin -Trung Hóa -Linh Văn-Hương Sinh -Nga
3 Hóa -Ái NN -Liên Hóa -Linh Toán-Hương Toán-Lạt Văn-Dung QP -Tuấn Sử -D.Phương Tin -Trung
4 Toán-Anh Văn-Kiều Sử -Tuyết Toán-Hương Toán-Lạt Văn-Dung Sinh -Bình Lí-Ngân Toán-Thuận
5 Toán-Anh Văn-Kiều Lí-Ngân Sinh -Nga Hóa -Linh CN -Giang Sử -Tuyết TD -Nam Toán-Thuận
C 1     Toán-Lạt     Địa -Ngọc Văn-Hương   Sử -D.Phương
2 Lí-Yến NN -Liên Lí-Ngân Toán-Hương Toán-Lạt Toán-Anh NN -Quỳnh NN -Dung NN -Trinh
3 Văn-Kiều Lí-Ngân Văn-Thương Toán-Hương Địa -Ngọc Toán-Anh NN -Quỳnh Sử -D.Phương NN -Trinh
4                  
5                  
4 S 1 NN -Hạnh Toán-Phương GDCD-D.Kiều QP -Tuấn Toán-Lạt NN -Liên TD -Nam Văn-Hương Địa -Nguyệt
2 NN -Hạnh Lí-Ngân QP -Tuấn TD -Dư Toán-Lạt NN -Liên Toán-Phương TD -Nam Văn-Tuyến
3 TD -Dư GDCD-D.Kiều Toán-Lạt Địa -Nguyệt TD -Hiệp QP -Tuấn NN -Quỳnh Toán-Thuận Hóa -Ái
4 Hóa -Ái QP -Tuấn Văn-Thương Sinh -Nga Sinh -Bình Toán-Anh Tin -Trung Lí-Ngân Toán-Thuận
5 Địa -Ngọc Sinh -Bình Sinh -Nga Toán-Hương NN -Hạnh Toán-Anh Lí-Ngân GDCD-D.Kiều Toán-Thuận
C 1   Toán-Phương Toán-Lạt     Sử -Triều Địa -Nguyệt   Văn-Tuyến
2 Toán-Anh NN -Liên Toán-Lạt Văn-Thương Sử -Triều GDCD-D.Kiều Toán-Phương Văn-Hương Toán-Thuận
3 Toán-Anh Hóa -Trinh Sinh -Nga Văn-Thương GDCD-D.Kiều NN -Liên Sử -Tuyết Văn-Hương Toán-Thuận
4                  
5                  
5 S 1 Lí-Yến Văn-Kiều Hóa -Linh Văn-Thương NN -Hạnh Toán-Anh Địa -Nguyệt Sử -D.Phương Lí-N.Dung
2 TD -Dư Văn-Kiều NN -Quỳnh Văn-Thương Lí-Yến Toán-Anh GDCD-D.Kiều Văn-Hương Sinh -Nga
3 Toán-Anh NN -Liên NN -Quỳnh Toán-Hương Văn-Dung Lí-N.Dung Toán-Phương Văn-Hương CN -Giang
4 Toán-Anh NN -Liên Tin -Trung Lí-Yến Văn-Dung Sử -Triều NN -Quỳnh Toán-Thuận NN -Trinh
5 CN -Hà Toán-Phương Văn-Thương TD -Dư Tin -Trung NN -Liên NN -Quỳnh Toán-Thuận NN -Trinh
C 1 Toán-Anh   Hóa -Linh Sinh -Nga NN -Hạnh Văn-Dung   Địa -Nguyệt GDCD-D.Kiều
2 Lí-Yến Văn-Kiều Sinh -Nga Hóa -Linh NN -Hạnh GDCD-D.Kiều Toán-Phương Toán-Thuận Địa -Nguyệt
3 Văn-Kiều Toán-Phương   Lí-Yến Văn-Dung Toán-Anh Địa -Nguyệt GDCD-D.Kiều Toán-Thuận
4                  
5                  
6 S 1 GDCD-D.Kiều Sử -Tuyết TD -Dư Văn-Thương NN -Hạnh Sinh -Bình TD -Nam NN -Dung Sử -D.Phương
2 Sinh -Bình TD -Dư NN -Quỳnh NN -Trinh NN -Hạnh TD -Hiệp Văn-Hương NN -Dung TD -Nam
3 Sử -Tuyết Lí-Ngân NN -Quỳnh NN -Trinh Văn-Dung Hóa -Ái Sinh -Bình Tin -Trung QP -Tuấn
4 NN -Hạnh CN -Hà Sinh -Nga Toán-Hương Sử -Triều Văn-Dung NN -Quỳnh QP -Tuấn Hóa -Ái
5 NN -Hạnh Tin -Trung CN -Hà Sử -D.Phương Địa -Ngọc Văn-Dung Sử -Tuyết Hóa -Trinh NN -Trinh
C 1 Hóa -Ái Sinh -Bình Văn-Thương Hóa -Linh GDCD-D.Kiều     NN -Dung  
2 Sinh -Bình Lí-Ngân Hóa -Linh NN -Trinh Sử -Triều Địa -Ngọc GDCD-D.Kiều Sử -D.Phương Văn-Tuyến
3 NN -Hạnh Văn-Kiều Lí-Ngân NN -Trinh Địa -Ngọc Sử -Triều Văn-Hương GDCD-D.Kiều Sử -D.Phương
4                  
5                  
7 S 1 Tin -Trung Hóa -Trinh Sử -Tuyết Hóa -Linh CN -Giang Sinh -Bình Toán-Phương Địa -Nguyệt GDCD-D.Kiều
2 Lí-Yến Sinh -Bình Lí-Ngân Sử -D.Phương Sử -Triều Lí-N.Dung Toán-Phương CN -Giang NN -Trinh
3 Sử -Tuyết Toán-Phương Toán-Lạt Tin -Trung Hóa -Linh GDCD-D.Kiều Văn-Hương NN -Dung Lí-N.Dung
4 Văn-Kiều Toán-Phương Toán-Lạt NN -Trinh GDCD-D.Kiều Địa -Ngọc Văn-Hương NN -Dung Sử -D.Phương
5 Văn-Kiều Sử -Tuyết Địa -Ngọc NN -Trinh Toán-Lạt Sử -Triều Hóa -Linh Hóa -Trinh Văn-Tuyến
C 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây